Nosso Time

Patricia Vieira
Emanoelle Bodoni
Pedro Oliveira
Carlão Salgado
Rayanna Sagioratto
Thiago Teixeira
Davi Melo
Nay!
Laura Yule
Pamela Silva